Bioenergie je důležitou součástí obnovitelných zdrojů. V České republice je téměř 100 licencovaných zdrojů využívající pevnou biomasu buď jako primární nebo minoritní palivo. Dohromady se tato zařízení podílí na obnovitelných zdrojích ČR z 27 % (biomasa mimo domácnost, Obnovitelné zdroje v roce 2021, MPO).

Pro výrobu tepla a elektřiny z pevné biomasy jsou využívány zejména zbytky ze zpracování lesních porostů (klest), které již nemají materiálové využití. Dále se také využívá zemědělská odpadní a zbytková biomasa, jako je například sláma, seno popř. vojtěška. Důležitou součástí pevné biomasy je cíleně pěstovaná biomasa, zejména rychle rostoucí dřeviny (RRD) a plodiny. Ty jsou oblíbené i díky možnosti pěstování na zemědělské půdě, čímž pomáhají zadržovat vodu v půdě a slouží mimo jiné i jako ochrana před větrnou erozí. 

Pevná biomasa je obnovitelný zdroj. Z hlediska dopadu na emise skleníkových plynů má biomasa neutrální bilanci. Za svůj životní cyklus rostliny akumulují oxid uhličitý z atmosféry a fixují jej do své biomasy. Následným energetickým využitím této biomasy dochází k uvolnění ekvivalentního množství uhlíku do atmosféry, které bylo rostlinou pohlceno. Tím se výrazně liší od fosilních paliv, jako je například uhlí.

Pro českou energetiku je pevná biomasa skvělým lokálním a udržitelným zdrojem paliva, který napomáhá plnit evropské cíle odklonu od fosilních paliv a dekarbonizace. Rádi Vám poskytneme odborné poradenství v sektoru pevné biomasy, zejména v oblastech:

  • Evropská a česká legislativa
  • Certifikace kritérií udržitelnosti dle RED II (SURE, KZR INiG)
  • Kalkulace emisí skleníkových plynů
  • Provozní/investiční podpora pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy
  • Doporučení ověřených technologií, dodavatelů i odběratelů paliv z biomasy

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.