Projekt podpořený Ministerstvem zemědělství (Podpora nestátních neziskových organizací):

Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice 

Význam využití biomasy pro energetické účely se neustále zvyšuje a tím také narůstá potřeba zvýšení potenciálu biomasy v její cíleně pěstované formě. Stále větší zájem o pěstování energetické biomasy vyžaduje potřebu šířit relevantní vědomosti, příklady správné praxe a informovanost o způsobech jejího pěstování, získávání, zpracování, úpravy a energetického využití.

Projekt Podpory a propagace udržitelného využívání biomasy pro výrobu energie v České republice navazuje na dlouhodobé aktivity spolku, které v této oblasti osvětově působí již od roku 1994. K těmto aktivitám využívá CZ Biom celou řadu komunikačních kanálů, které si za dobu své existence vybudoval. Je jím především informační portál biom.cz, dále celá řada projektových webových stránek, na kterých se spolek podílí, pravidelně vycházející časopis Biom, řada publikací a informačních materiálů, účast na veletrzích a v neposlední řadě i organizace seminářů a konferencí jak pro veřejnost tak odborníky.

 

Zahájení projektu: 1. 1.

Plánované ukončení projektu: 31. 12.

Manažer projektu: Ing. Jan Habart, Ph.D.

 

Cíle projektu:

 • Pokračovat v systematickém zajišťování a přenosu odborných informací o významu využívání energetické biomasy v souladu s legislativou a strategií EU a ve spolupráci s ostatními zemědělskými svazy a sdruženími;
 • Přinášet českým zemědělcům, odborné i laické veřejnosti aktuální informace a příklady správné praxe v oblasti fytoenergetiky, využívání bioplynu, biopaliv v dopravě a v dalších souvisejících oblastech;
 • Vytvořit podmínky a povědomí pro vyšší zapojení neerozních plodin v zemědělské prvovýrobě, a to zejména pro energetické využití;
 • Vytvářet podmínky pro stabilizaci a rozvoj trhu s biomasou v České republice;
 • Zlepšit životního prostředí, především pak ochranu ovzduší a klimatu jak na venkově, tak ve městech;
 • Přispět ke splnění evropských závazků ČR v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

 

Přínosy:

Hlavním přínosem projektu bude zvýšení informovanosti zemědělské veřejnosti a obyvatel venkova o možnostech využití biomasy a biopaliv prostřednictvím následujících aktivit:

 • poskytování odborných informací o zdrojích a o využívání biomasy pro energetické účely a dopravu včetně aktuálních cen biomasy na trhu
 • udržování a rozšiřování informací na internetových stránkách CZ Biom
 • organizace seminářů a konferencí pořádaných CZ Biom
 • zajištění přednášek na seminářích pořádaných jinými organizacemi
 • publikace v časopisech, v denním tisku, v rozhlase a TV
 • zajištění tisku vlastního časopisu Biom a jeho distribuce

 

Přínos projektu z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje je následující:

 • Snížení negativních vlivů použití fosilních paliv jak v energetice, tak v dopravě
 • Snížení emisí škodlivin a skleníkových plynů ve venkovských i městských sídlech
 • Náhrada neobnovitelného zdroje energie obnovitelných, zvýšení soběstačnosti ČR v oblasti paliv a zvýšení zaměstnanosti především na venkově, kde biomasa vzniká
 • Zajištění energetické soběstačnosti venkova
 • Zvýšení podílu neerozních plodin

 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.