Bioplynová stanice je zařízení, které zpracovává organický materiál, jako je zemědělský odpad, rostlinné zbytky, čistírenské kaly, potravinový odpad, zvířecí hnůj apod. Proces mineralizace organické hmoty na výhřevný bioplyn se nazývá anaerobní fermentace. Při anaerobní fermentaci mikroorganismy rozkládají organickou hmotu bez přístupu kyslíku a produkují bioplyn, který se skládá převážně  z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Bioplyn pak lze využít ke kombinované výrobě tepla a elektřiny (KVET).

Biometanová stanice je specializovaná bioplynová stanice, která výstupní bioplyn dále čistí (upgraduje) na vysoce kvalitní biometan. Jednoduše lze říct, že bioplyn vznikající z procesu anaerobní fermentace v biometanových stanicích o obvyklém složení cca 55-60 % CH4 se odděluje o ostatních minoritních složek s cílem zvýšení podílu CH4. Konkrétně při čištění dochází k odstraňování oxidu uhličitého a dalších nečistot, čímž vzniká biometan s vysokým obsahem metanu (až 99 %). Biometan má stejnou kvalitu jako zemní plyn a může být distribuován do stávající plynové infrastruktury. Dalším možností je zkapalnění biometanu na bioLNG či stlačení na bioCNG, čímž se zvyšuje další využitelnost např. ve vozidlech poháněné CNG.

Největší rozdíl mezi bioplynem a biometanem je tedy v kvalitě a čistotě vyrobeného plynu. Biometan je vysoce rafinovaný a splňuje normy pro zemní plyn, zatímco bioplyn může obsahovat vyšší podíl oxidu uhličitého a dalších nečistot. 

Biometan neboli zelený plyn má nižší uhlíkovou stopu a může pomoci snížit emise skleníkových plynů.

bioCNG

BioCNG (Biocompressed Natural Gas) je obnovitelná forma zemního plynu vyráběná z organického odpadu, rostlinných materiálů a dalších biologických zdrojů.

Výrobní proces BioCNG začíná sběrem biologického materiálu, jako je zemědělský odpad, organický odpad z potravinářského průmyslu, zelený odpad, čistírenské kaly  nebo biomasa. Tento materiál je pak anaerobně zpracován na bioplyn obsahující metan. Bioplyn se následně čistí a jeho kvalita se upravuje na kvalitu zemního plynu – biometanu. 

Výsledný biometan je stlačen pod vysokým tlakem za vzniku BioCNG. Stlačování biometanu se obvykle provádí kompresorem, který zvyšuje tlak stlačeného biometanu a zároveň zmenšuje jeho objem. Rozsah tlaku, při kterém je BioCNG stlačován, je typicky kolem 250-300 barů. Stlačený BioCNG je pak připraven ke skladování a distribuci.

Výhodou BioCNG je, že jde o obnovitelné palivo, které pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech. Umožňuje také využití organického odpadu a biomasy, které by jinak skončily na skládkách. BioCNG může být udržitelnou alternativou k tradičnímu zemnímu plynu v dopravě a dalších aplikacích využívajících zemní plyn.

 

Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.