Biometan je obnovitelný plyn biogenního (nefosilního) původu. Někdy se mu také říká obnovitelný zemní plyn, který je tvořen převážně metanem. Energetické využití biometanu je stejné jako u zemního plynu, protože se jedná o chemicky identickou molekulu metanu (CH4). Rozdíl je ale v původu plynu a v emisní stopě. Emise biometanu jsou výrazně nižší než emise zemního plynu. Biometan vyrobený z vlhké mrvy a hnoje má dokonce zápornou emisní stopu díky zachyceným emisím z likvidace zemědělských odpadů. Biometan se vyrábí nejčastěji z bioplynu v bioplynových stanicích, nebo z kalového plynu v čistírnách odpadních vod a méně častěji ze skládkového plynu při odplyňování skládek komunálního odpadu.

Potenciál a cíle výroby biometanu v ČR

  ČR poskytuje investiční podporu na technologii úpravy bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
  ČR provozuje registr záruk původu biometanu
  Někde je v ČR možné vtláčet biometan do vysokotlaké sítě bez přidávání fosilního propanu
  ČR spustila provozní podporu biometanu, k čerpání podpory je nutné zprovoznit zařízení do konce roku 2025
  ČR se chystá propojit registr záruk původu se zahraničními registry
  ČR nemá uzákoněný žádný cíl výroby biometanu pro rok 2030/2050, pouze předpoklad rozvoje
  ČR nemá zpracovanou strategii rozvoje výroby biometanu pro období 2030/2050
  Není možné vtláčet v ČR biometan do středotlaké a místní sítě bez přidávání fosilního propanu
  Není možné převádět záruky původu biometanu mezi ČR a jinými členskými zeměmi EU

Cíle a potenciál

V roce 2022 se v České republice vyrobilo 1,2 miliónů m3 biometanu. V roce 2030 je možné vyrobit 700 miliónů m3 biometanu ze surovin, která splňující kritéria udržitelnosti. Biometan se vyrábí převážně z odpadní biomasy. Výrobci jsou sami motivování k tomu, že maximálně využívají lokálně dostupné pokročilé suroviny (odpady a zbytky) místo pěstované energetické biomasy.

68 % z potenciálu udržitelných surovin ČR tvoří zemědělské odpady a zbytky, 13 % čistírenské kaly, biologicky rozložitelné odpady a gastro odpady a 19 % sekvenční plodiny.

Mapa výroben biometanu

Rapotín | EFG Green gas s.r.o.

Vydání licence: rok 2020
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 600 000

Horní Suchá | Organic technology s.r.o.

Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 2 890 000

Litomyšl | Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl

Vydání licence: rok 2022
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 716 960

Mladá Boleslav | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 275 000

Herálec | GASEA, s.r.o.

Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 200 000

Praha | Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a

Havlíčkův Brod | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a

Jarošovice | KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE, s.r.o.

Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a

Rakvice / BPS Rakvice s.r.o.

Vydání licence: 2024
Instalovaná kapacita: 957 030

Rapotín | EFG Green gas s.r.o.
Vydání licence: rok 2020
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 600 000
Horní Suchá | Organic technology s.r.o.
Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 2 890 000
Litomyšl | Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Vydání licence: rok 2022
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 716 960
Mladá Boleslav | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 275 000
Herálec | GASEA, s.r.o.
Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 200 000
Praha | Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a
Havlíčkův Brod | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a
Jarošovice | KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE, s.r.o.
Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a
Rakvice / BPS Rakvice s.r.o.
Vydání licence: rok 2024
Instalovaná kapacita: 957 030

Úspora emisí biometanu

V roce 2022 se v České republice vyrobilo 1,2 miliónů m3 biometanu. V roce 2030 je možné vyrobit 700 miliónů m3 biometanu ze surovin, která splňující kritéria udržitelnosti. Biometan se vyrábí převážně z odpadní biomasy. Výrobci jsou sami motivování k tomu, že maximálně využívají lokálně dostupné pokročilé suroviny (odpady a zbytky) místo pěstované energetické biomasy.

68 % z potenciálu udržitelných surovin ČR tvoří zemědělské odpady a zbytky, 13 % čistírenské kaly, biologicky rozložitelné odpady a gastro odpady a 19 % sekvenční plodiny.

Emise v gCO2ekv./MJ

Biometan může výrazně pomoci snížit emise v dopravě, ve výrobě tepla a všude, kde je možné nahradit fosilní energii obnovitelným nízkoemisním plynem.

Dekarbonizace nákladní dopravy a splnění úspory emisí pro 2030/2050 je možné jenom když výrazně navýšíme výrobu biometanu a namísto nafty budeme využívat bioLNG a bioCNG. Snížení emisí je možné také v teplárnách a elektrárnách, když se namísto spalování uhlí bude více využívat biomasa a biometan.

 


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.