Biometan je obnovitelný plyn biogenního (nefosilního) původu. Někdy se mu také říká obnovitelný zemní plyn, který je tvořen převážně metanem. Energetické využití biometanu je stejné jako u zemního plynu, protože se jedná o chemicky identickou molekulu metanu (CH4). Rozdíl je ale v původu plynu a v emisní stopě. Emise biometanu jsou výrazně nižší než emise zemního plynu. Biometan vyrobený z vlhké mrvy a hnoje má dokonce zápornou emisní stopu díky zachyceným emisím z likvidace zemědělských odpadů. Biometan se vyrábí nejčastěji z bioplynu v bioplynových stanicích, nebo z kalového plynu v čistírnách odpadních vod a méně častěji ze skládkového plynu při odplyňování skládek komunálního odpadu.

Potenciál a cíle výroby biometanu v ČR

  ČR poskytuje investiční podporu na technologii úpravy bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě
  ČR provozuje registr záruk původu biometanu
  Někde je v ČR možné vtláčet biometan do vysokotlaké sítě bez přidávání fosilního propanu
  ČR se chystá poskytovat provozní podporu výroby biometanu
  ČR se chystá propojit registr záruk původu se zahraničními registry
  ČR nemá uzákoněný žádný cíl výroby biometanu pro rok 2030/2050, pouze předpoklad rozvoje
  ČR nemá zpracovanou strategii rozvoje výroby biometanu pro období 2030/2050
  Není možné vtláčet v ČR biometan do středotlaké a místní sítě bez přidávání fosilního propanu
  Není možné převádět záruky původu biometanu mezi ČR a jinými členskými zeměmi EU

Cíle a potenciál

V roce 2022 se v České republice vyrobilo 1,2 miliónů m3 biometanu. V roce 2030 je možné vyrobit 700 miliónů m3 biometanu ze surovin, která splňující kritéria udržitelnosti. Biometan se vyrábí převážně z odpadní biomasy. Výrobci jsou sami motivování k tomu, že maximálně využívají lokálně dostupné pokročilé suroviny (odpady a zbytky) místo pěstované energetické biomasy.

68 % z potenciálu udržitelných surovin ČR tvoří zemědělské odpady a zbytky, 13 % čistírenské kaly, biologicky rozložitelné odpady a gastro odpady a 19 % sekvenční plodiny.

Mapa výroben biometanu

Rapotín | EFG Green gas s.r.o.

Vydání licence: rok 2020
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 600 000

Horní Suchá | Organic technology s.r.o.

Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 2 890 000

Litomyšl | Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl

Vydání licence: rok 2022
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 716 960

Mladá Boleslav | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.

Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 275 000

Herálec | GASEA, s.r.o.

Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 200 000

Praha | Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a

Havlíčkův Brod | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a

Jarošovice | KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE, s.r.o.

Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a

Rapotín | EFG Green gas s.r.o.
Vydání licence: rok 2020
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 600 000
Horní Suchá | Organic technology s.r.o.
Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 2 890 000
Litomyšl | Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Vydání licence: rok 2022
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 716 960
Mladá Boleslav | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 275 000
Herálec | GASEA, s.r.o.
Vydání licence: rok 2023
Instalovaná kapacita: Nm3 bmt/rok m3: 1 200 000
Praha | Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a
Havlíčkův Brod | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a
Jarošovice | KOMPOSTÁRNA JAROŠOVICE, s.r.o.
Vydání licence: n/a
Instalovaná kapacita: n/a

Úspora emisí biometanu

Biometan může výrazně pomoci snížit emise v dopravě, ve výrobě tepla a všude, kde je možné nahradit fosilní energii obnovitelným nízkoemisním plynem.

Dekarbonizace nákladní dopravy a splnění úspory emisí pro 2030/2050 je možné jenom když výrazně navýšíme výrobu biometanu a namísto nafty budeme využívat bioLNG a bioCNG. Snížení emisí je možné také v teplárnách a elektrárnách, když se namísto spalování uhlí bude více využívat biomasa a biometan.

Emise v gCO2ekv./MJ

Emisní faktor biometanu závisí především na surovinách, ze kterých je biometan vyrobený. Emisní úspora biometanu je největší v environmentálně šetrných výrobnách, které zpracovávají vlhkou mrvu a hnůj. Další úspory emisí je možné dosáhnout doplněním Carbon Capture and Usage technologií.

 


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.