Žádost o zahájení individuálních podmínek podpory

 


Zákon o POZE v § 34 umožňuje do dvou měsíců od zveřejnění výsledků sektorového šetření požádat o nastavení individuálních podmínek podpory. MPO mělo povinnost zveřejnit výsledky sektorového šetření pro výrobny uvedené do provozu mezi roky 2006-2010 do 31. 3. 2022. Do 31. 5. 2022 (úterý) je tedy možné podat žádost o individuální podmínky podpory.

Jde vlastně o “zastropování” celkového množství uplatněné elektřiny do konce podporovaného období. Při podpoře formou “pevné výkupní ceny” by tedy šlo o celkový objem peněz, který vám bude maximálně vyplacen za zbylé období provozu. Tato forma “zastropování” je z pohledu zákona chápana jako metoda řešící překompenzaci a v případě vydání rozhodnutí o stanovení nejvyššího množství elektřiny pro období po 10. roce provozu pro daný subjekt celá překompenzace končí, tzn. že již nedojde ke kontrole a stanovení podmínek z moci úřední (§ 35).

Pro podání žádosti není rozhodující zda překompenzací projekt trpí nebo nikoliv. Je to třeba chápat jako „simkartu s kreditem“. Nyní jde o nastavení výše kreditu a pak podle volání vám kredit vydrží až do konce platnosti nebo ho vyčerpáte dřív. Může být “zastropována” běžně očekávaná výroba bez redukce (žádost o rozhodnutí trvání podpory) nebo v případě překompenzace snížit IRR na přípustnou mez právě redukcí množství uplatněné elektřiny (žádost o rozhodnutí nejvyššího množství elektřiny) – tzn. že například výplata podpory skončí po vyčerpání limitu, což nastane třeba v 19. roce.  

Důležité je si však dobře rozmyslet, zda žádost podat, a také se na průběh řízení řádně připravit. 

Proč žádost podat?

 • Jste příjemce investiční i provozní podpory a nastal tedy ve Vašem případě souběh podpor. 
 • Podáním žádosti jste VY předkladatel a na Vaši žádost se zahajuje správní řízení, jste tedy povinni předkládat důkazy v takové podobě a kvalitě, aby bylo rozhodnuto dle Vámi očekávaného závěru. Současně jako předkladatel můžete využití dalších práv jako např. žádost o pozastavení řízení nebo i jeho ukončení. 
 • Podáním žádosti “rozdáváte karty” a zahajujete řízení v čase daném zákonem. Všechna předkládaná data se vztahují k tomuto termínu a tím se vyvarujete budoucích změn (růst nákladů, navýšení prodejní ceny nebo podpory).
 • Jestliže hodláte navýšit výkon formou úprav stávající BPS, budete tak jako tak zastropováni na ročním množství uplatněné elektřiny v MWh na základě průměru tří nejlepších let v pětileté historii. Tento limit vynásobený zbylými provozními roky může být základem pro “zastropování” předkládané ve Vaší žádosti dle § 34 zákona.

Proč žádost nepodávat?

 • Ve Vašem případě nedošlo k souběhu podpor a jste příjemce pouze provozní podpory.
 • Neproběhla žádná individuální kontrola, a tak není zřejmé, jak to bude probíhat. 
 • Provozujete BPS z roku 2006-2008 a než na Vás dojde řada s kontrolou z moci úřední, budete již ve finále podpory. Zřejmě v té době již budete uvažovat o modernizaci BPS.
 • Chystáte se podporu elektřiny ukončit nebo výrazně redukovat z důvodu snížení výroby elektřiny (omezení provozu, využití biometanu, atd.).
 • Čekáte, jak se celá situace vyvine, protože v této situaci, ve které se nacházíme, snad musí každému rozumně uvažujícímu dojít, že přiměřenost podpory je zbytečný byrokratický nesmysl.

Jaké máte další možnosti? 

 • Věříte tomu, že cena elektřiny bude nadále natolik zajímavá, že podporu již do konce podporovaného období nebudete potřebovat, a proto využijete § 33 a do 30 dnů od vydání cenového rozhodnutí zohledňující výsledky sektorového šetření se vzdáte výplaty podpory od 12. roku provozu. Toto řešení je však možné jen pro výrobny z roku 2010 a mladší. 
 • Vrátíte celou investiční podporu a opět na základě § 33 do 30 dnů od cenového rozhodnutí požádáte o vrácení investiční podpory, což je vedeno dle vyhlášky č. 72/2022 Sb. jako redukce budoucí podpory. 
 • Přejdete na biometan, a to buď registrací konvertované výrobny (ukončení registrace k provozní podpoře elektřiny) nebo registrací nové výrobny (budete využívat podporu výroby elektřiny ve snížené míře a k tomu podporu na výrobu biometanu).
 • Počkáte na kontrolu SEI a stanovení podmínek podpory z moci úřední dle § 35, budete se bránit případným dopadům překompenzace.
 • Plánujete modernizaci výrobny ještě před uplynutím stávající doby podpory.
 • Výrobnu prodáte a už se nebudete dál “trápit”.  

Najít nejlepší řešení vzhledem k rozmanitosti případů není možné. Berte prosím tyto informace jako pouhý základ pro vaše rozhodování. Nikdo nezná situaci ve vaší výrobně lépe jak vy, takže se ani nikdo nedokáže lépe rozhodnout. Ať si vyberete jakoukoliv cestu, máte naši podporu. Rozhodně využijeme možnosti vzhledem ke stávající situaci o změně přístupu k problematice překompenzace.

CZ Biom dlouhodobě poukazuje na nevhodný způsob kontroly přiměřenosti podpory, ale politická situace změnu nepřipouštěla. Nyní je však situace jiná už jen tím, že dojde k výraznému snížení výše zeleného bonusu, a tím velké úspoře výdajů ze státního rozpočtu. Růst ceny se však velmi dotkne celého hospodářství, a to je jeden z největších motorů rostoucí inflace projevující se výrazným zdražováním výrobních nákladů. Tohle vše bortí zásady a cíle kontroly přiměřenosti podpory. 

Pro případ, že byste se rozhodli podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory, tak návrh najdete v příloze. Jde o dvě žádosti – jedna pro ty, kteří v rámci sektorového šetření odevzdali formulář přiměřenosti podpory na MPO, a druhá pro ty, kteří nebyli osloveni nebo formulář neodevzdali. Vyberte si tu žádost, která je pro vás ta pravá a potom je ještě třeba se rozhodnout, zda žádáte o potvrzení výše a délky podpory (individuální podmínky bez redukce množství uplatněné elektřiny) a nebo žádáte o rozhodnutí stanovující nejvyšší množství elektřiny v MWh, na které bude požadována podpora (redukce množství uplatněné elektřiny). Pro každou variantu je připraven v oddíle II. Návrh jeden odstavec. Je tedy nutné vybrat ten, který je pro vaši žádost správný a pak ten druhý odstavec smazat, aby od vás neodešla žádost obsahující oba návrhy na rozhodnutí.     

Žádost pro výrobce, kteří poskytli údaje v sektorovém šetření

Žádost pro výrobce, kteří nepředložili výkazy v sektorovém šetření


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.