Postup při kontrole přiměřenosti podpory

 

1.12.2021

Nový zákon upravuje postup, kterým bude probíhat kontrola přiměřenosti podpory. V zákoně není popis pro běžného čtenáře bez znalostí souvislostí příliš srozumitelný, a proto se pokusíme tuto důležitou část nastínit srozumitelněji. Snad se nám to podaří.

Na samotném začátku je třeba si popsat každoroční rituál, který nový zákon zavádí a který se bude opakovat až do roku 2026. Po desátém roce provozu bude provozovatel osloven MPO, aby vyplnil a předložil formulář sektorového šetření přiměřenosti podpory. Tento formulář obdrží, nebo by měly obdržet, všechny provozovny se stejným rokem uvedení do provozu. Po vyplnění a odeslání formuláře zpět na MPO dojde k vyhodnocení přiměřenosti podpory, jehož výsledek bude předán na jednání vlády. Vláda rozhodne, zda pro vyhodnocovaný rok shledává podporu přiměřenou nebo nepřiměřenou. Kritériem pro přiměřenost podpory je hodnota IRR v rozmezí 8,4 % – 10,6 %. Konkrétní hodnotu IRR pro sektor bioplynu a biomasy určí v rámci tohoto rozmezí vláda. V případě, že bude podpora shledána nepřiměřenou, dojde k plošnému snížení výše podpory. To se projeví v cenovém rozhodnutí, kde ERÚ pro daný vyhodnocený rok uvedení výrobny do provozu nastaví redukovanou podporu. Ve výsledku to tedy může vypadat tak, že každý ročník bude mít jinou výši podpory. Zatím jsou vyhodnocena dvě kola sektorového šetření s výsledkem, že k překompenzaci nedošlo a podpora je tedy přiměřená.

Jak bude detailně probíhat celý proces kontroly přiměřenosti podpory:

Prvním krokem je sektorová kontrola. Ta spočívá ve vyplnění formuláře v podobě .xls tabulky. Tento formulář rozesílá MPO na e-mail provozovatele výrobny, která byla uvedena do provozu právě ve sledovaném roce. Sektorová kontrola probíhá po 10 letech provozu a zatím máme za sebou kontroly 2006-2008, 2009 a probíhá kontrola roku 2010. V roce 2022 tedy proběhne sektorová kontrola u zdrojů uvedených do provozu v roce 2011. Seznam výroben uvedených do provozu v daném konkrétním roce, a to včetně kontaktů, získává MPO od OTE. Je tedy nutné, aby tyto informace byly u OTE v pořádku. Často se totiž stává, že k oslovení ze strany MPO nedojde. Doposud neúčast na sektorovém šetření nebyla až takový problém, ale nový zákon explicitně stanoví povinnost formulář odevzdat. Sektorové šetření končí vyhodnocením a předání výsledků vládě, ta musí přijmout stanovisko ve smyslu, že podpora vyplácena výrobnám z konkrétního roku uvedení do provozu je přiměřená nebo že byla zjištěna překompenzace.

Druhým krokem je vydání cenového rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem. V případě, že závěr vyhodnocení a stanovisko vlády bude znít, že došlo k překompenzaci, cenové rozhodnutí pro konkrétní rok uvedení do provozu sníží podporu všem zdrojům z tohoto roku. V případě, že nebude zjištěna překompenzace, k žádné redukci podpory nedojde a pro ty zdroje, které neměly investiční podporu, celý přezkum překompenzace skončí. Toto se bude opakovat každý rok – proběhne sektorové šetření výroben po desátém roce provozu, dojde k vyhodnocení sektorového šetření, vláda zaujme stanovisko, a to bude promítnuto do cenového rozhodnutí s výsledkem, že dochází nebo nedochází k redukci podpory pro výrobny spuštěné v konkrétním posuzovaném roce. V případě, že bude zavedena plošná redukce podpory, navazuje třetí krok

Třetím krokem je požadavek na stanovení individuálních podmínek podpory. Jde vlastně o  odvolání se vůči cenovému rozhodnutí, ve kterém došlo ke zkrácení podpory pro konkrétní rok uvedení zdroje do provozu. Prakticky půjde o správní řízení zahajované na žádost výrobce u Státní energetické inspekce. V rámci řízení je možné se odkázat na výsledek Vašeho sektorového šetření a požádat o stanovení individuálních podmínek podpory. Důležité je, že o řízení před SEI může požádat pouze výrobce, který v sektorovém šetření odevzdal na MPO formulář. Pokud vyhodnocení sektorového šetření u Vašeho ročníku nebude vykazovat překompenzaci, a tudíž nedojde k plošnému krácení podpory, pak neúčast na sektorovém šetření není katastrofou. O Individuální podmínky podpory je možné požádat i v případě, že nedošlo k plošné redukci podpory. Říkáte si, proč bych to dělal? Je totiž možné požádat o tzv. zastropování výše podpory po desátém roce provozu. Tuto možnost mohou využít ti, kteří mají souběh provozní a investiční podpory a hodnota IRR jim vychází nad zákonnou hranicí. Mohou požádat o stanovení nejvyššího množství elektřiny v MWh, na které jim bude vyplácena podpora po desátém roce provozu. Sníží tak příjem podpory po zbytek životnosti výrobny, a tím klesne posuzované IRR. Dá se tak předejít individuální kontrole z moci úřední (viz dále). Žádost o stanovení individuálních podmínek podpory je možné podat maximálně do dvou měsíců od vydání cenového rozhodnutí, ve kterém byl zohledněn výsledek sektorového šetření výroben uvedených do provozu v posuzovaném roce.  

Čtvrtý krok je „Individuální opatření“. To umožňuje výrobci, pokud jeho ročníku hrozí plošná redukce podpory (sektorové šetření vykazuje překompenzaci), požádat o zastavení výplaty podpory po dvanáctém roce provozu. Individuální opatření je možné využít i v případě souběhu investiční a provozní podpory. V takovém případě můžete oznámit, že vracíte  investiční podporu. Prakticky bude vracení podpory probíhat tak, že po 12. roku od uvedení výrobny do provozu se bude poměrně krátit pravidelná provozní podpora. A to tak, aby na konci trvání doby podpory došlo k vrácení investiční podpory. Způsob krácení pravidelné provozní podpory bude teprve určen vyhláškou. Individuální opatření samozřejmě využije ten provozovatel, který očekává v rámci individuální kontroly z moci úřední (viz dále), že by mohl být krácen na podpoře více, než byla poskytnutá investiční podpora a chce tomu předejít. Oznámení o individuálním opatření musí výrobce učinit do 30 dnů od vydání cenového rozhodnutí, ve kterém bylo zohledněno stanovisko vlády k výsledku sektorového šetření.

Posledním krokem je “Stanovení podmínek podpory z moci úřední”. Jde o individuální kontrolu prováděnou z podnětu SEI. Při kontrole bude podrobně posouzen vliv investiční dotace na konkrétní projekt. Tím je tedy jasné, že projekty bez investiční dotace nebudou tímto krokem zatěžovány. Individuální kontrola z moci úřední nastává v případě, že výrobce se souběhem podpor neoznámil výše popisované individuální opatření. Řízení může SEI zahájit pouze do 3 let ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření. Výsledkem individuální kontroly z moci úřední může být jednak zjištění, že hrozí nepřiměřená podpora (v takovém případě určí maximální množství podporované elektřiny do konce životnosti zařízení) nebo že již došlo k nepřiměřené podpoře (v takovém případě může nařídit i vrácení nadměrné podpory zpět do státního rozpočtu).     


Kontakt

E-mail: sekretariat@biom.cz
URL: www.biom.czwww.czbiom.cz
Telefon: 241 730 326
Mobilní telefon: 604 856 036

Korespondenční adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1

Sídelní a fakturační adresa:
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Drnovská 507
161 00 Praha 6


IČ/DIČ: 61383929/CZ61383929 | Číslo účtu: 165328389/0800 | ID datové schránky: mppj8vz | Spolek zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5980.